இங்கிலாந்தின் அரண்மனை மீது விமானம் பறக்க தடையில்லை | No Ban on Flying Over the Palace of England