இந்தியாவில் வாகனங்கள் விற்பனை 7% அதிகரிப்பு | 7% increase in vehicle sales in India | Britian NEws