இந்தியாவில் 7 லட்சம் பேரின் உயிரைப் பறித்த 5 வகை பாக்டீரியா | 5 Types of Bacteria That Take Life