இலங்கையில் கலவரத்தை தூண்டிய மத குருவுக்கு முக்கிய பொறுப்பு...!