காதலுக்காக வாழ்க்கையை இழந்த நடிகை | An actress who lost her life for love