காதலர்களிடம் 1.50 லட்சம் வசூலிக்கும் இளைஞர் | Young Man Collecting Rs.1.5Lakhs from Lovers