கோயில் அங்கேயேதான் இருக்கும்.. சாமியும் அங்கேதான் இருப்பார்...ஸ்டாலினுக்கு ஆதரவாக பேசும் சீமான்..!