குறைந்த வருமானம் ஈட்டுபவர்களுக்கு ஆண்டுக்கு 1,000 பவுண்ட் நிதி... நிதி அமைச்சர் தகவல்..!