சிவ நாடார், மல்லிகா ஸ்ரீநிவாசனுக்கு விருது அமெரிக்க- இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு அறிவிப்பு...?