தியானத்துக்கு இணையானது நீச்சல் பயிற்சி | Swimming training is equivalent to meditation | BritainNews