திருப்பதி கோவில் : மூலஸ்தானத்தில் இருந்து புறப்பட்டு மாட வீதிகளில் எழுந்தருளினார்