பிரான்சுக்கு தகுந்த பதிலடி கொடுக்கப்படும் பிரிட்டன் எச்சரிக்கை...!