பருவநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ள உறுதியான செயல் திட்டம் தேவை...!