முன் அறிவிப்பு இல்லாமல் நீக்கம் காயத்ரி ரகுராம் வேதனை | BJP Gayathri | Britain Tamil news