2 இலங்கை அமைச்சர்கள் இடைநீக்கம் சுதந்திரா கட்சி நடவடிக்கை | 2 SriLankan Ministers suspended