23 வருடங்களுக்கு பிறகு இணையும் மெகா கூட்டணி | A mega alliance after 23 years